Thursday, 30 June 2005

Műłŧĩļīñġūåļîšm

Ąš ā mūļťīľîńģűął ēñťįťy wé śħôůļď bè ąbļė ťô wřīťę ņāméš įñ ąť ļęåśť ťħê őffįćįāļ ļąńġųåģéš čôřřēċťļy, āņď åłšő přįñť ąłļ ďīąćřįťīčś ċøřřèćťły. Ťħåť’š yęť ąņôťħęř ďįśťîńčťïøñ fřóm ťħė ŮŚőfĀ.

Būť įņ Ċômmīśśïôñ ęń ďīřēćť #355 Čômmśšïóņëřś Grybauskaitė āñď Špidla āš wėļł ąš ņôw řêťįřēď Ďįřėċťôř óf Ćômmůńįčāťīõñ (!) Niels Jørgen Thøgersen’ś ņąmēš åľļ ċõñťąįń mīšťāķēš. Ťħąť įš å śħąmė.

If we cannot manage, an alternative could be to adapt the Latvian system, i.e. to transscribe all proper names according to phonetic rules of the language you write in.

Bjørn Clasen [Byern Kla’sn]
Publications Office [Pobblikaysiens Orfis]

Published on IntraComm — the intranet of the European Commission.
'Commission en direct' is the internal weekly newspaper for EU employees.
Links are added for the purpose of the blog version.

No comments: