Monday, 22 August 2011

Sprogblomster fra korrekturlæsning

Ku’ jeg lige få dén en gang til?
Fagsprog kan være totalt uforståeligt for os almindelige jordiske. Fx nævner en særberetning fra 1998, at »EFSR og SPD for M1 blev endelig vedtaget i sommeren 1994 og EFSR og SPD for M2 i december 1994. Efterfølgende måtte man konkretisere EFSR gennem vedtagelsen af OP, globaltilskud og bestemte projekter.« Konkretiseres? Ja, det er lige ordet!

På den anden side kan forfatteren også undervurdere læserens intellekt. Hvor mange mon hopper på følgende fodnote: (4) Se fodnote 4.«? De, der gør, kommer i hvert fald aldrig videre med teksten i den pågældende beslutning.

Ordforbistring
Det sker meget tit, at det kompakte sprog i retsakter åbner mulighed for komiske misforståelser. I en retsakt om veterinærlægemidler omtales »æglæggende fugle, malkedyr eller honningbier«; jeg har ellers lært, at både køer og geder føder levende unger, men der er muligvis hér tale om genetisk ændrede arter.

Den seksuelle frigørelse må siges at være slået igennem, når en institution »i sin personalepolitik [går] ind for lige muligheder for kvinder og mænd i alle stillinger

Til gengæld tyder følgende på diskrimination af det ellers såkaldt stærke køn: »Tekniske specifikationer og detaljerede tegninger for Hybrid III, der svarer til de vigtigste mål på en amerikansk mandsperson, som repræsenterer 50 %-fraktilen, samt specifikationerne for dens justering med henblik på denne prøve, beror hos De Forenede Nationers generalsekretær og kan på anmodning besigtiges på sekretariatet for Den Økonomiske Kommission for Europa, Palais des Nations, Genève, Schweiz.«

I ekstreme tilfælde lader det endda til, at retsakter paradoksalt nok opfordrer til ulovligheder. En retsakt bærer således titlen »Direktiv om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej«. Ikke overraskende, at spøgelsesbilister er så frygtet.

Etikken kan synes noget mangelfuld i følgende titel: »Sammenlignende vurdering af de i dag anvendte socialpolitiske løsninger og de forskellige aktørers rolle med hensyn til udviklingen i socialudstødelsesformer og -processer i Europa«.

Endnu mere forargeligt lyder det, når der indkaldes forslag til »Initiativet »Vold i skolen««! Mon det er princippet om omvendt psykologi, der her søges taget i brug?

Typografi
Ind imellem er der problemer med de græske bogstaver. Således er den græsksprogede af de 11 overskrifter på en oversigt over udvælgelsesprøver angivet som »ÄÉÁÃÙÍÓÌÏÉ«. Jeg troede ellers, de også havde konsonanter på græsk.

Undersættelser
at bekæfte = at tilsmudse højlydt
at fremslægge = at slække på noget på forhånd. Fx at fremslægge yderligere beviser = at slække på bevisbyrden på forhånd
fuldtud = fænomenet, når alkoholikeres næser bliver rødsprængte
gæld-ende = når hele ens gæld er betalt
hoveproduktion = skomageri, fx til heste
myndiged = ged fra Myndien (græsk region)
at råspørge = at spørge meget kontant. Bruges fx i forbindelse med afhøring af kriminelle
tegnebøge = bøgetræ-art, specielt velegnet til fremstilling af blyanter
tråffes = konjunktiv præsens af træffes (gammel form)
underskuttet = når man endnu ikke har skuttet sig nok til at have fået varmen

No comments: